Grundejerens ABC

A

Affald: Hjælp med til holde vores område pænt ved at samle op efter både dig selv og andre. Husk at samle op efter din hund og kom posen i din egen affaldsspand.
Husholdningsaffald og haveaffald: Se Renovation

Arbejdsdage: Foreningen afholder fire årlige arbejdslørdage, hvor vi samles i to timer lørdag formiddag og ordner fællesarealerne. Der er opgaver til alle og plads til socialt samvær. Arbejdslørdagene er en god måde for både nye og gamle medlemmer at mødes. Vi mødes ved foreningens redskabskur ”Magda” mellem LS 9 og 13. Mere om Arbejdslørdage, datoer og koncept

B

Brøndby Kommunewww.brondby.dk

Batterier og andet farligt affald lægges i den røde kasse, som hver parcel har fået udleveret af Brøndby kommune, jf. sorteringsvejledning for affald fra Brøndby Komune

C

Cykling – cyklister skal benytte vejene og ikke cykle på fortove og stier

D

E

Ejendomsmægleroplysninger – ved salg, henvendelse rettes til kasserer eller formand , gebyr 500 kr. Se For ejendomsmæglere

Enderækkehuse – ejerne skal selv vedligeholde en bræmme på minimum 25 cm fra hus til græs, da gartnerens græsklipper ikke kan komme tættere på husvæggen 

F

Farligt affald lægges i den røde kasse, som hver parcel har fået udleveret af Brøndby kommune, jf. sorteringsvejledning for affald fra Brøndby Komune

Fællesarealer –  Stier, græsplæner og øvrig beplantning vedligeholdes dels af firmaer ansat af foreningen, dels via vores arbejdslørdage

Farvetilsyn – jf vedtægternes § 27 – 33 er der et Farvetilsynsudvalg i foreningen. Det mødes 1 gang årligt, for – via en rundgang i området – at vurdere om alle parceller benytter det farvespektrum (se farveprøver) som er vedtaget for foreningen. På baggrund af farveudvalgets vurdering besluttes det om der er parceller der skal have en henvendelse om uhensigtsmæssigt valg af farver.

Farvetilsynsudvalget foretager under rundgangen en vurdering af, hvorvidt foreningens § 7, 8 og 9 efterleves.

Farvetilsynsudvalget vælges på den årlige generalforsamling

Festudvalg – kan nedsættes efter behov, kontakt bestyrelsen

Farveprøver – vejledende farveprøver kan lånes hos formanden (se i øvrigt farvetilsyn)

Fortov – fortov ud for egen parcel skal holdes farbart og ryddes for sne o.lign. Rydningspligten påhviler den enkelte parcel.

Fritagelse for deltagelse i arbejdslørdage – Hvis man p.g.a. sygdom o.lign. ikke mener sig i stand til at deltage i arbejdslørdage, bedes man aflevere en ”tro & love-erklæring” til kassereren (denne erklæring har gyldighed i 1 år – hvis man stadig ikke mener sig i stand til at deltage skal man aflevere en ny ”tro & love” erklæring)

Har man ikke mulighed for eller lyst til at deltage i arbejdslørdagene af andre årsager end sygdom, udfyldes også en ”tro-&-love-erklæring”, hvorefter der opkræves et gebyr på p.t. 500 kr.

Se Arbejdslørdage

G

Generalforsamling – foreningen afholder generalforsamling hvert år i marts, indkaldelse i.h.t foreningens vedtægter– referat er tilgængeligt på foreningens hjemmeside under Generalforsamling

Gartnere – foreningen har kontrakt med Greendays, som vedligeholder vores træer og som sørger for græsslåning, snerydning samt mindre vedligeholdelsesopgaver på fællesområderne – men det er vort fælles ansvar at holde området pænt.

H 

Henvendelse til bestyrelsen kan ske via kontaktoplysninger under Bestyrelsen. Bestyrelsen kan i hastesager kontaktes personligt, eller via brev i den fysiske postkasse.

I

Information –  om området, grundejerforening m.v., kontakt Bestyrelsen

Juletræet – tændes hvert år den 1. december kl. 17.00, der vil være æbleskiver og drikkevarer og ikke mindst masser af socialt samvær.

K

Kontaktoplysninger –  for at sikre opdateret adressekartotek iht. vedtægterne – meddeles disse  på særlig mail gfmedlemmer@gmail.com hurtigst muligt efter indflytning / ændringer .

Kontingentbetaling –  sker 2 gange årligt: 30/4 og 30/9. Betaling sker til foreningens bankkonto REG.nr. 1551 konto 5309859 . Husk at skrive indbetaler f.eks. LS3 og ikke titler, da der gør arbejdet ret besværligt for kasseren. Vi anbefaler, at der oprettes en fast, tilbagevendende betalingsaftale, således at restancer og rykkere undgåes

Herudover kan der betales kontant til bestyrelsen.

Lokalplan over området se Lokalplan og plantegninger

Legeplads  Brugen af legepladsens redskaber er forbeholdt børn bosat i foreningen

Der fortages autoriseret inspektion af legepladsen årligt. Rapporterne findes under Legeplads

M

Magda – Foreningens redskabsskur beliggende på Lindestien mellem nummer 9 og nummer 13.

Magda er mødested på arbejdslørdagene

N

Nabohjælp – alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig Nabohjælp

O

Ombygning –  Ændringer til huset eller grunden skal overholde den gældende lokalplan. Ved tvivlsspørgsmål, kontakt Brøndby kommunes tekniske forvaltning.

P

Parkering – alle parceller er etableret med to parkeringspladser, og parkering af grundejerens bil(er) skal ske på egen grund. Der er ikke parkeringspladser på veje, vendepladser, græsarealer og rabatter i området. 

Har man flere biler end parkeringspladser bedes man benytte offentlig vej

Gæster kan i en kortere periode benytte vejen udfor det hus, man besøger.

R

Renovation –   I.h.t  Brøndby kommune regler vedrørende affaldssortering, afhentning o.s.v.–  se www.brondby.dk

Rotter –  Hvis du ser en rotte eller spor efter den, skal det anmeldes. Det kan gøres digitalt via Brøndby Kommunes hjemmeside, eller ved at ringe til kommunen på 43 28 28 28, hvorefter kommunens rottefænger sørger for opsætning af fælder og gift.
Vær opmærksom på gemmesteder i skure og lignende, og hold igen med fodringen af fugle.

S

Snerydning

Foreningen betaler for snerydning af foreningens veje og enkelte hovedstier. Bemærk dog at den enkelte grundejer har pligt til at rydde og salte jf. Brøndby Kommunes anvisninger nedenfor. Dette gælder f.eks. hvis den betalte snerydning udebliver. Bemærk at dette også gælder på stier på f.eks. haveside, hvor foreningen ikke har aftale om snerydning. Undlad venligst at benytte grus, da dette havner i vores kloakker. For fortove langs den offentlige del af Ved Lindelund (langs skolen), ryddes disse af kommunen.
 
Fra https://www.brondby.dk/borger/veje-og-trafik/vedligehold-og-drift-af-veje/snerydning/:
Ved private fællesveje og fortove:

Ligger dit hus ud til en privat fællesvej eller sti, er det din pligt at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane og fortov. Generelt skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da grundejeren på den modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen.

Salg  – se ejendomsmægleroplysninger

T

”Tro-&- love erklæring” – se fritagelse fra deltagelse i arbejdslørdage

Træer – Regler omkring beskæring af træer som står på nabogrund:
Se disse to artikler fra bolius.dk

U

Udeblivelse fra arbejdslørdag – har man ikke mulighed for at deltage på den dag, som man er tildelt via holdopdelingen, kan man bytte til et andet hold en anden dag (det er den enkeltes ansvar at sørge for bytning, som skal meddeles bestyrelsen i god tid).

Alternativt kan man melde afbud til bestyrelsen og betale det fastsatte gebyr (p.t. 500 kr) for ikke at deltage.

Udeblivelse uden ”tro-&- love” erklæring pålægges et gebyr på p.t. 500 kr.- som svarer til den omkostning foreningen vil have til vores eksterne leverandører for at udføre arbejdet.

Se Arbejdslørdage

V

Vedtægter – grundejerforeningen Lindehaves vedtægter er tilgængelige på hjemmesiden under “Om grundejerforeningen” > Vedtægter

Vejbelysning – Ejes og forvaltes af Brøndby Kommune. Fejl kan meldes på https://andellumen.dk/fejlmeld-gadebelysning/ eller akut på tlf 70 25 50 02.

Veje Vores forenings veje går under betegnelsen privat fællesvej. Vi som forening har ansvaret for vejen i vores forening, herunder vedligeholdelse, fejlretning og udskiftning. Observationer vedr. foreningens vejarealer kan indrapporteres til vores mail henvendelser@gf-lindehave.dk.

I foreningens område er overkørslerne (dem i brosten) til vores veje ikke inkluderet. Ligeledes er fortovet som løber langs vores forening langs Ved Lindelund heller ikke inkluderet i foreningens område. Observationer vedr. overkørslerne samt fortovet langs Ved Lindelund kan indrapporteres til Brøndby kommune ved brug af enten app’en Giv et praj eller via kommunens hjemmeside: https://www.brondby.dk/borger/veje-og-trafik/vedligehold-og-drift-af-veje/giv-et-praj/

 
Vinduer – Rækkehusene i to etager (Ved Lindelund) er oprindeligt udstyret med følgende vinduestyper (Velux), men kan være skiftet til andre modeller.
1. sal – lille værelse (kammer) – GPL M08
1. sal – mellem og stort værelse – GGL U08
1. sal – badeværelse – GGL C01
 
Til de nyere modeller Velux vinduer kan man købe mørklægningsgardin som indbygges i vinduet og solsejl til montering udenpå (tager meget af varmen fra solen).
 

Ø

Økonomi – Se foreningens regnskaber og budgetter

Å

Årets parcel – udpeges af Farvetilsynet på den årlige rundgang i området og belønnes med en plakette, en buket blomster og et gavekort til indkøb af ting til haven.

Titlen gives til den parcel, der vurderes som den der bedst lever op til vedtægternes § 7, 8 og 9 om vedligehold af grund, farvesammensætning mm.