Fællesarealer

På grund af de relativt små parceller arealmæssigt set blev der ved udstykningen af det samlede areal besluttet, at fællesarealerne skulle kompensere for parcellernes begrænsede areal, således at beboerne kom til at råde over et åbent areal, der svarede til lovgivningen på dette område.

Brøndby kommunes lokalplan 127  §8 omtaler dette forhold.

Bebyggelsens samlede areal andrager ca. 40.000 m2, heraf er fællesarealerne (de grønne områder) ca. 7.500 m2.

Vejene udgør ca. 6.000 m2 og stisystemet ca. 1.400 m2.

Det påhviler Grundejerforeningen at sørge for, at disse områder holdes i forsvarlig stand, d.v.s. at de grønne arealer, som for en stor dels vedkommende er udlagt som græsarealer, slåes, tromles og tilsåes.

Græsslåningen udføres af en ekstern operatør og foretages 18-20 gange per sæson afhængig af vejret.

Der er en del andre grønne områder, som består af buske, krat og bede, og disse områder tilstræber foreningen at vedligeholde via ”arbejdslørdagene”.

Veje og stisystemet skal ligeledes vedligeholdes, især ved snerydning i vintersæsonen, og dette udføres af ekstern operatør, som fejer veje og enkelte hovedstier, som regel inden kl. 7:00 om morgenen.
Aftale om vinterberedskab 2022

Stisystemet kræver ind imellem reparationer, idet stiernes  underlag ”sætter sig” og bevirker at kloakdækslerne fremtræder for høje i forhold til stien. Dette søges udbedret løbende, når det konstateres. En omlægning af visse stier til grusstier er under overvejelse for derved at undgå det omtalte problem.

Vejene er nu snart 40 år gamle, men er ifølge en undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut i marts 2015 stadig i god stand, således at en total omlægning ikke er påkrævet umiddelbart, men må forventes at skulle udføres indenfor en overskuelig årrække, og da en sådan udskiftning er meget dyr (op til flere millioner), foregår en løbende opsparing i en vejfond til dette formål. Der vil årligt blive foretaget reparationer af de sten, som er forvitret eller ”sunket”, så det undgås, at der opstår generende huller i belægningen. Det kan i øvrigt bemærkes, at de sten, der er anvendt til vor belægning er ”Fisk” og disse er desværre udgået af produktion. Læs mere om projektet under vejrenovering.

En del af de grønne områder er indrettet til legeplads for de mindre børn, og de anvendte legeredskaber gennemgås og kontrolleres hvert år, således at de er i forsvarlig stand.

Som det fremgår af ovenstående påhviler der Grundejerforeningen betydelige omkostninger for at vedligeholde fællesarealerne, og for at reducere de omkostninger, som vil opstå, hvis der anvendes ekstern operatør til at vedligeholde samtlige arealer, er anvendelsen af ”arbejdslørdage” en meget stor hjælp, idet vi her kan få løst mange af de opgaver, som er nødvendige for at området kan fremtræde pænt og attraktivt.

De enkelte parceller kan også bidrage meget ved at holde området omkring deres parcel rent blandt andet ved at opsamle eventuelt henkastet affald og ved at klippe hække og rengøre under disse.